CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀
| 花蓮縣衛生局 | 回首頁 |
最新訊息 回上頁
最新訊息
110年02月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表
花蓮縣110年二月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表
1090901修
單位名稱 花蓮縣萬榮鄉衛生所
統計期間  110年   2   月     1     日    至      2   月     28    日 填表日期 110/3/5
一、單位當月總案量
項目 舊案: 245   人 新案案量:  7   人 合計
複評 AA01                               計畫異動 AA02                            服務追蹤 已派B單位 未派
人數 15 13 216 7 0 252人
二、A個管當月服務人數
項目 專任A個管 兼任A個管 合計
專任人數 平均案量 平均案量 兼任人數 平均案量 總個管人數
人數 2 126 0 0 126 252
三、當月複評及新增派案情形
服務項目 機構名稱 複評 計畫異動 新派 合計 備註
新增服務
使用者自行選定
新增服務
依輪派序指派
新增服務
使用者自行選定
新增服務
依輪派序指派
使用者
自行選定
依輪派序
指派
居服 麥子有福 0 0 0 0 1 0 1 
花蓮門諾 0 0 0 0 0 0 0 
玉里門諾 0 0 0 0 0 0 0 
富爾捷 0 0 1 0 2 0 3 
花蓮慈濟 0 0 0 0 0 0 0 
舒漾 0 0 0 0 0 0 0 
第二照顧 0 0 0 0 0 0 0 
玉里慈濟 0 0 0 0 0 0 0 
真善美 0 0 0 0 0 0 0 
愛家 0 0 0 0 0 0 0 
悅昇 0 0 0 0 0 0 0 
老家 0 0 0 0 0 0 0 
康樂 0 0 0 0 0 0 0 
橘色 0 0 1 0 0 0 1 
合計 0 0 2 0 3 0 5 
交通 一粒麥子 0 0 1 0 0 0 1 1/11為最後一次輪派紀錄。
門諾 1 0 0 0 0 1 2 
富爾捷 0 0 1 0 1 1 3 
合計 1 0 2 0 1 2 6 
專業服務 富爾捷 0 0 0 0 0 0 0 
瑞鈞 0 0 0 0 0 0 0 
真愛 0 0 0 0 0 0 0 
佳禾 0 0 0 0 0 0 0 
職能公會 0 0 0 0 0 0 0 
舒漾 0 0 0 0 0 0 0 
慈濟復健 0 0 0 0 0 0 0 
森元 0 0 0 0 0 0 0 
北榮鳳林 0 0 0 0 0 0 0 
紗絯 0 0 0 0 0 0 0 
門諾花蓮區 0 0 0 0 0 0 0 
愛家 0 0 0 0 0 0 0 
恆星 0 0 0 0 0 0 0 
敬親 0 0 0 0 0 0 0 
康樂 0 0 0 0 0 0 0 
合計 0 0 0 0 0 0 0 
喘息
(居家)
一粒麥子 0 0 0 0 0 0 0 
花蓮門諾 0 0 0 0 0 0 0 
玉里門諾 0 0 0 0 0 0 0 
富爾捷 0 0 0 0 0 0 0 
花蓮慈濟 0 0 0 0 0 0 0 
舒漾 0 0 0 0 0 0 0 
第二照顧 0 0 0 0 0 0 0 
玉里慈濟 0 0 0 0 0 0 0 
真善美 0 0 0 0 0 0 0 
愛家 0 0 0 0 0 0 0 
悅昇 0 0 0 0 0 0 0 
老家 0 0 0 0 0 0 0 
康樂 0 0 0 0 0 0 0 
橘色 0 0 0 0 0 0 0 
合計 0 0 0 0 0 0 0 
填表人 江詠婕/莊雅慧   承辦人:賴曉怡          
2021-03-29
最新5筆記錄
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2021-03-29 * 110年使用牌照稅已開徵,請於4月30日前繳納
3638
2 2021-02-22 * 110年01月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表
3071
3 2021-01-25 * 萬榮鄉衛生所109年度公益勸募公開徵信資料 3107
4 2021-01-15 * 109年十二月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表
3269
5 2021-01-15 * 109年十一月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表
3141
總計:40349665  本月:217957  今日:3746    更新日期:2024-07-23