CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀
| 花蓮縣衛生局 | 回首頁 |
最新訊息 回上頁
最新訊息
109年10月長照A單位派案統計表

花蓮縣109年十月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表

單位名稱

花蓮縣萬榮鄉衛生所

統計期間

 109年  10  月  1   日至    10  月  31      日

填表日期

109/11/4

一、單位當月總案量

項目

舊案: 222人

新案案量: 14人

合計

複評

AA01                               計畫異動

AA02                            服務追蹤

已派B單位

未派

人數

6

0

216

10

4

236

二、A個管當月服務人數

項目

專任A個管

兼任A個管

合計

專任人數

平均案量

平均案量

兼任人數

平均案量

總個管人數

人數

2

118

0

0

118

236

三、當月複評及新增派案情形

服務項目

機構名稱

複評

計畫異動

新派

合計

新增服務使用者自行選定

新增服務依輪派序指派

新增服務
使用者自行選定

新增服務依輪派序指派

使用者
自行選定

依輪派序
指派

居服

麥子有福

0

0

0

0

2

0

2

花蓮門諾

0

0

0

0

0

0

0

玉里門諾

0

0

0

0

0

0

0

富爾捷

0

0

2

0

0

0

2

花蓮慈濟

0

0

0

0

0

0

0

舒漾

0

0

0

0

0

0

0

第二照顧

0

0

0

0

0

0

0

玉里慈濟

0

0

0

0

0

0

0

真善美

0

0

0

0

0

0

0

愛家

0

0

0

0

0

0

0

悅昇

0

0

0

0

0

0

0

老家

0

0

0

0

2

0

2

康樂

0

0

0

0

1

0

1

橘色

0

0

1

0

4

0

5

合計

0

0

3

0

9

0

12

交通

一粒麥子

0

0

0

0

0

0

0

門諾

0

0

0

0

0

0

0

富爾捷

0

0

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

0

0

0

專業服務

富爾捷

0

0

0

0

0

0

0

瑞鈞

0

0

0

0

0

0

0

真愛

0

0

0

0

0

0

0

佳禾

0

0

0

0

0

0

0

職能公會

0

0

0

0

0

0

0

舒漾

0

0

0

0

0

0

0

慈濟復健

0

0

0

0

0

0

0

森元

0

0

0

0

0

0

0

北榮鳳林

0

0

0

0

0

0

0

紗絯

0

0

0

0

0

0

0

門諾花蓮區

0

0

0

0

0

0

0

愛家

0

0

0

0

0

0

0

恆星

0

0

0

0

0

0

0

敬親

0

0

0

0

0

0

0

康欒

0

0

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

0

0

0

喘息
(居家)

一粒麥子

0

0

0

0

0

0

0

富爾捷

0

0

1

0

0

0

1

北慈濟

0

0

0

0

0

0

0

南慈濟

0

0

0

0

0

0

0

舒漾

0

0

0

0

0

0

0

玉里門諾

0

0

0

0

0

0

0

合計

0

0

1

0

0

0

1

填表人

江詠婕/莊雅慧

承辦人:賴曉怡

主管單位:蔡佳穎

2020-11-17
最新5筆記錄
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2020-11-17 * 人員招募:臨時人員乙名。
3440
2 2020-10-15 * 109年9月 A單位服務案量及派案情形
3509
3 2020-09-23 * 第二次公告人員招募:臨時人員乙名。
3652
4 2020-09-14 * 109年8月 A單位服務案量及派案情形
3927
5 2020-09-14 * 人員招募:臨時人員乙名。
3694
總計:40350240  本月:218532  今日:4321    更新日期:2024-07-23